với các nhà nước gọi chung là Nam Minh. Vương quốc Đông Ninh một nhà nước nhân ... sử sách gọi chế độ lúc này của ông là Tây Ngô (). 2. Tàn dư hoàng tộc nhà Minh vẫn cai trị miền nam Trung Quốc tới năm 1662

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web